اشتغال و کسب و کار

دریافت فیش حقوقی، اطلاعات بیمه و غیره، وام ضروری، بیمه تکمیلی، فیش و حکم حقوقی، تور و سایر خدمات بازنشستگان، اعلام تخلفات اداری، ارتباط با سازمان بازرسی، خدمات کارآفرینی و کاریابی، خدمات طرح ساماندهی مشاغل خانگی، دانشنامه های کاریابی

خدمات پرسنلی

خدمات کاریابی